آموزش پاسکال

پروسیجر Val در پاسکال

پروسیجر Val در پاسکال

پروسیجر Val در پاسکال از این پروسیجر برای تبدیل رشته به عدد استفاده میشود
شکل

procedure Val(S; var v ; var code : Integer);

توضیحات : پارامتر S باید از نوع رشته ای باشد
پارامتر V باید متغیری از نوع صحیح یا حقیقی پارامتر Code باید متغیری از نوع Integer باشد
در حقیقت این تابع رشته S را به عدد تبدیل نموده و آن را درون متغیر V قرار  خواهد داد
در صورتی که عمل تبدل رشته به عدد با موفقیت انجام گیرد
متغیر Code با مقدار صفر و در غیر این صورت متغیر Code با عددی مقدار دهی خواهد شد
که نشان دهنده محل بروز خطا در رشته S  خواهد شد
مثال

var
 A :String;
 B,C :Integer;
begin
 ReadLn(A);
Val(A,B,C);
 if C=0
 then WriteLn('Ok')
  else WriteLn('Invalid');
end.

با اجرای برنامه فوق برنامه قبل ابتدا رشته را از کاربر دریافت نموده
سپس همل تبدیل رشته به عدد را انجام میدهد
درصورتی که رشته مورد نظر شامل عدد معتبری باشد
و عمل تبدیل با موفقیت انجام شود
کلمه ok و در غیر این صورت کلمه invalid نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا