ویکی دلفی https://wikidelphi.com ویکی دلفی Sat, 05 Oct 2019 21:08:59 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.3 https://wikidelphi.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-wikidelphi-32x32.png ویکی دلفی https://wikidelphi.com 32 32 منوی File در محیط برنامه نویسی دلفی https://wikidelphi.com/%d9%85%d9%86%d9%88%db%8c-file-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d9%85%d9%86%d9%88%db%8c-file-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Mon, 27 Aug 2018 13:47:20 +0000 https://wikidelphi.com/?p=14242 https://wikidelphi.com/%d9%85%d9%86%d9%88%db%8c-file-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 اجرای دلفی در RAD Studio https://wikidelphi.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c-rad-studio/ https://wikidelphi.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c-rad-studio/#respond Mon, 27 Aug 2018 10:09:01 +0000 https://wikidelphi.com/?p=14229 https://wikidelphi.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c-rad-studio/feed/ 0 نصب دلفی Offline Installer RAD Studio https://wikidelphi.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Wed, 18 Jan 2017 13:23:47 +0000 http://wikidelphi.com/?p=13027 https://wikidelphi.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 اجزای سازنده برنامه دلفی https://wikidelphi.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sun, 15 Jan 2017 08:56:47 +0000 http://wikidelphi.com/?p=13050 https://wikidelphi.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 تقدم عملگرها در دلفی https://wikidelphi.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sun, 15 Jan 2017 08:55:21 +0000 http://wikidelphi.com/?p=12928 https://wikidelphi.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 تعریف عبارت در دلفی https://wikidelphi.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sun, 15 Jan 2017 08:44:27 +0000 http://wikidelphi.com/?p=12926 https://wikidelphi.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 عملگر های رابطه‌ای در دلفی https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sat, 14 Jan 2017 08:28:40 +0000 http://wikidelphi.com/?p=12922 https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 عملگر بیتی در دلفی https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sat, 14 Jan 2017 08:14:35 +0000 http://wikidelphi.com/?p=12920 https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 عملگرهای منطقی در دلفی https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sat, 14 Jan 2017 08:06:57 +0000 http://wikidelphi.com/?p=12916 https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0 عملگرهای محاسباتی در دلفی https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/ https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/#respond Sat, 14 Jan 2017 07:53:12 +0000 http://wikidelphi.com/?p=12912 https://wikidelphi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c/feed/ 0