آموزش پاسکال

پروسیجر Str در پاسکال

پروسیجر Str در پاسکال

پروسیجر Str در پاسکال از این پروسیجر برای تبدیل عدد به رشته استفاده میشود
شکل

Procedure Str (X[Width[: Dcimals]];Var S : String);

توضیحات
پارامتر X باید از نوع عددی باشد
پارامتر های Width و Decimals اختیاری هستند
وشما میتوانید از انها برای تعیین طول و تعداد ارقام اعشاری استفاده کنید
پارامتر S باید متغییری از نوع رشته ای باشد
در حقیقت عدد مورد نظر به رشته تبدیل گردیده و درون پارامتر S قرار خواهد گرفت
مثال

Var
 A,B  : String;
begin
 Str(10,A);
 Str(10,5:4:1,B);
 WriteLn(A);
 WriteLn(B);
end.

اجرای برنامه فوق موجب نمایش رشته های 10 و 10/5 خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا