آموزش پاسکال

پروسیجر Delete در پاسکال

پروسیجر Delete در پاسکال

از این پروسیجر برای حذف یک زیر رشته از رشته دیگر استفاده میشود
شکل

Procedure Delete (Var S : String ; Index : Integer ; Count ; Inteher);

توضیحات : پارامتر s باید یک متغییر از نوع رشته ای باشد
درحقیقت پارامتر s شامل رشته ای خواهد بود که زیر رشته مورد نظر از آن حذف خواهد شد
پارامتر index باید یک عبارت یا عدد از نوع صحیح باشد
و برای تعیین محل شروع حذف زیررشته به کاربرده میشود
پارامتر Count باید یک عبارت یا عدد از نوع صحیح باشد
و برای تعین تعداد کاراکترهایی که حذف خواهند شد به کاربرده میشود
مثال

Var
 A : String ;
begin
 A : = 'Wiki Delphi';
 Delete  (A,4,9);
 WritLn (A);
end.

با اجرای برنامه فوق کلمه Wiki نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا