آموزش پاسکال

پروسیجر Dec در پاسکال

پروسیجر Dec در پاسکال

از این پروسیجر برای کم نمودن مقادیر متغییرهای ترتیبی استفاده میشود
شکل

Procedure Dec (Var X [ ; N : Longint ] );

توضیحات : پارامتر X باید متغییر از نوع ترتیبی باشد
پارامتر N اختیاری است و درصورتی که از آن استفاده کنید باعث تعیین تعداد واحدی خواهد شد
که پارامتر x کم خواهد شد
در صورتی که از پارامتر N استفاده نکنید یک واحد ازپارامتر X کم خواهد شد
مثال :

Var
 A,B : Integer ;
begin
 A : = 10;
 B : = 20;
 Dec (A);
 Dec (B,5);
 WritLn(A);
 WritLn(B);
end.

با اجرای برنامه فوق اعداد 9 و 15 نمایش داده خواهند شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا