آموزش پاسکال

نحوه استفاده از دستور With در پاسکال

نحوه استفاده از دستور With در پاسکال :

با استفاده از دستور With میتوان بدون تکرار نام متغیر به فیلدهای رکورد دسترسی پیدا نمود
شکل کلی استفاده از دستور With به صورت زیر است

With نام متغیر do دستور ;

برای مثال در مورد برنامه قبلی میتوان از دستور with به صورت زیر استفاده نمود

with A do
 Name := 'Wiki';

با توجه به اینکه بعد از دستور with میتوان یک دستور قرار داد لذا میتوانید از دستور مرکب نیز استفاده نمایید

with A do
begin
 Name :='Wiki';
 Family :='Delphi';
 Age := 21;
end.

برای مثال در برنامه زیر از دستور With استفاده شده است

Type
 Student_Record = Record
  Name  : String [10];
  Family  : String [15];
  Age  : Byte ;
var
 A: Student_Record;
begin
 with A do
 begin
 Name :='Wiki';
 Family :='Delphi';
 Age :=21;

 WriteLn(Name);
 WriteLn(Family);
 WriteLn(Age);
end;

ReadLn;
end.

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا