آموزش پاسکال

مرتب سازی عناصر آرایه در پاسکال

مرتب سازی عناصر آرایه در پاسکال :

بسیاری از مواقع به مرتب سازی عناصر به صورت صعودی و یا نزولی نیاز خواهید داشت
برای مثال فرض کنید نمرات درس پاسکال مروبط به 10 دانش اموز را به وسیله یک آرایه 10 عنصری از ورودی دریافت کرده اید
و حال میخواهید نمرات را به صورت صعودی نمایش دهید
به این معنا که ابتدا نمرات کمتر و سپس نمرات بیشتر نمایش داده شوند
برای این منظور باید آرایه را مرتب کنید
برای مرتب سازی روشهای متعددی وجود دارد که هر بار یک مزایا و معایبی دارند
و در مواقع خاصی کاربرد خواهند داشت یکی از ساده ترین روشهای مرتب سازی روش مرتب کردن انتخابی است که به آن Selection Sort گفته میشود

در روش مرتب کردن انتخابی به روش صعودی باید ابتدا کوچک ترین عنصر آرایه را یافته و آن را در خانه اول آرایه قرار دهید
سپس عنصر کوچک تر بعدی را یافته و در خانه دوم آرایه قرار دهید و به همین ترتیب تا اخرین عنصر ادامه دهید

برای مثال در برنامه زیر از وش زیر از روش مرتب کردن انتخابی برای سازی عناصر به صورت صعودی استفاده شده است

uses Crt;
const
 n=5;
{ Variable Declarations}
var
 i : integer;
 arr:array{1..n} of integer;
{=====<< Selectionsort>>======}
procdure selections;
{ Variable Declarations}
var
 i,j,temp:integer;
begin
 for i:=1 to n-1 do
 for j:=i+1 to n do
  begin
  if arr[i]>arr[j] then
   begin
   temp:=arr[i];
    arr[i]:=arr[j];
    arr[j]:=temp;
    end;
   end;
end;{bubblesort}
begin
clrscr;
WriteLn(' Please Enter ','n','Numbers');
 for i :=1 to n do
 repeat
 WriteLn('IN[',i,']=');
 readln (arr[i]>-32768);
selectionsort;
WriteLn;
WriteLn ('Sorted Result : ');
WriteLn;
for o : = 1 to n do
 WriteLn('OUT[',i,']')= 'arr[i]);
 Readkey
end.

 

[adinserter block="1"]
4.3/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا