آموزش پاسکال

عبور دادن رکوردها به پروسیجرها یا توابع در پاسکال

عبور دادن رکوردها به پروسیجرها یا توابع در پاسکال :

رکوردها نیز مشابه به آرایه‌ها میتوانند به عنوان پارامترهای ورودی یا خروجی در پروسیجرها یا توابع مورد استفاده قرار گیرند
برای این منظور باید رکورد موردنظر را به عنوان یک نوع داده ای جدید معرفی نموده و سپس از نوع جدید عبور دادن رکرودها به پروسیجرها یا توابع استفاده نمایید
برای مثال دربرنامه زیر از یک رکورد به عنوان پارامتر یگ پروسیجر استفاده شده است

Type
 Student_Rcord = Record
 Name : String[10];
 Family : String[15];
 Age : Byte;
 end;

var
 A:Student_Record;
Procedure Print (B:Student_Record);
begin
 With B do
begin
  ReadLn(Name);
  ReadLn(Family);
  ReadLn(Age);
  end;
 end; 

begin
 With A do
begin
  ReadLn(Name);
  ReadLn(Family);
  ReadLn(Age);
  end;

Print(A);

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا