آموزش پاسکال

عبور دادن آرایه به پروسیجر یا توابع در پاسکال

عبور دادن آرایه به پروسیجر یا توابع در پاسکال :

آرایه ها میتوانند به عنوان پارامترهای ورودی و یا خروجی در پروسیجرها و توابع مورد استفاده قرار گیرند
برای این منظرو باید آرایه مورد نظر را به عنوان یک نوع داده ای جدید معرفی نموده
و سپس از نوع جدید برای عبور دادن آریه ها به پروسیجر یا توابع به صورت زیر است.

Type
نوع داده ای جدید = Array [حد بالا ..حد پایین [... ,]] of نوع داده ای ;
.
.
Var
 نوع داده ای جدید : نام متغیر ;
.
.
Procdure nameProcdure  ( نوع داده ای جدید : نام پارامتر );
begin
{استفاده از پارامتر}
end;
.
.
begin
{مقدار دهی متغیر}

متغیر  نام پروسیجر;
.
.
end.

برای مثال در برنامه زیر از یک آرایه به عنوان پارامتر یک پروسیجر استفاده شده است .

Type
 NewType = Array[1..3] of integer;
Var
 A  : NewType;

Procdure Print (B : NewType);
begin
 WriteLn(B[1]);
 WriteLn(B[2]);
 WriteLn(B[3]);
end;

begin
 A[1] := 10;
 A[1] := 20;
 A[1] := 30;

Print (A);

ReadLn;

end.

با اجرای برنامه فوق آرایه به نام A به وجود می آید و عناصر آن مقداردهی میگردد
سپس آرایه A به عنوان پارامتر به پروسیجر Print ارسال شده و مقادیر عناصر آن نمایش داده میشود
دربرنامه زیر از پروسیجر استفاده شده است که پارامتر خروجی آن یک آرایه است.

Type
NewType = Array [1..10] of Integer;
var
 A : Byte;
 B : NewType;

Procdure GetArray (var N  : NewType) ;
begin
 For A : = 1 to 10 do
  ReadLn(N[A]);
end;

begin
 GetArray(B);
  for A := 1 to 10 do
   WriteLLn(B[A]);
end.

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا