آموزش پاسکال

رکوردها در پاسکال

رکوردها در پاسکال :

رکورد ترکیبی از نوعهای داده ای است که به عنوان یک نوع داده ای جدید معرفی میشود
استفاده از رکورد ها دو مزیت دارد اولین مزیت استفاده از رکورد در این است

که همه عناصر یک رکورد به صورت منطقی با یکدیگر مرتبط هستند و دومین مزیت است از رکورد ها در این قسمت است
که میتوان بدون توجه به عناصر رکورد عملیاتی را روی کل رکورد انجام داد که برای مثال میتوان به عمل انتساب اشاره نموده

در صورتی که نیاز به نگهداری چندین نوع مختلف از اطلاعات که به نحوی با یکدگیر در رابطه هستند را داشته باشید
استفاده ازرکورد بهترین انتخاب است
برای مثال اگر بخواهید اطلاعات یک دانش آموز نظیر
نام,نام خانوادگی,سن,و…. را تحت یک عنوان خاص مانند’مسخصات دانش اموزی’نگهداری نمایید بهتر است
از رکورد استفاده نمایید به این منظور باید رکوردی تعریف نمایید که شامل اطلاعات مورد نظر باشد
و هر کدام از این اطلاعات (نظیر نام یا سن) را به عنوان یک فیلد مستقل معرفی کنید
برای معرفی یک رکورد بایداز کلمه رزرو شده Type و سپس نام رکورد استفاده کنید
شکل کلی معرفی رکوردها به صورت زیر است

Type نام رکورد = Record (نام فیلد) : (نوع داده ای) ; [و...] end.

برای استفاده از رکورد باید متغییری از نوع رکورد معرفی نمایید

var نام رکورد: (نام متغیر) ;

برای دسترسی به فیلید های یک رکورد از غلامت نقطه به صورت زیر استفاده میشود

نام متغیر . نام فیلد

برای مثال در برنامه زیر از رکورد استفاده شده است

var
 Student_Record = Record
  Nmae  : String[10];
  Family : String[15];
  Age   : Byte;
 end;

var
 A:  Student_Record;
begin
 A.Name  :='WIKI';
 A.Family :='Delphi';
 A.Age  := 21;

 WriteLn(A.Name);
 WriteLn(A.Family);
 WriteLn(A.Age);
 ReadLn;
end.

همان طور که مشاهده میکنید در این برنامه رکوردی که دارای سه فیلد است
معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است

[adinserter block="1"]
4.7/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا