آموزش دلفی

داده‌های صحیح در دلفی

داده‌های صحیح در دلفی

داده‌های صحیح در دلفی انواع صحیح اعدادی بدون نقطه اعشاری را شامل می‌شوند و به چند دسته تقسیم میشوند

نوع محدوده قابل قبول طول بایت
Byte 255.. 0 1
Shortint 127 .. 128- 1
Smallint 32767 .. 32768- 2
Word 65535 .. 0 2
Integer either smallint or longint size 2 or 4
Cardinal longword 4
Longint 2147483647 .. 2147483648- 4
Longword 4294967295 .. 0 4
Int64 9223372036854775807 .. 9223372036854775808- 8
QWord 18446744073709551615 .. 0 8
[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا