آموزش پاسکال

ترتیب تقدم عملگرها در پاسکال

ترتیب تقدم عملگرها در پاسکال

زمانی که در یک عبارت از چند عملگر استفاده نمایید مساله ترتیب تقدم عملگرها مطرح میشود
برای مثال عبارت زیر را در نظر بگیرید

6+2/2+3

در صورتی که تقدم علمگرها در نظر گرفته شود حاصل عبارت فوق 10 خواهد بود
در حالت کلی تقدم عملگرها به صورت زیر اعمال میشود
1 – در یک عبارت ابتدا عملگری اجرا خواهد شد که دارای حق تقدم بالاتر باشد
2 – در صورتی که یک عبارت شامل چند عملگر باشد که دارای حق تقدم مشابه ای باشند محاسبه عبارت از سمت چپ به راست صورت خواهد گرفت
3 – عباراتی درون پرانتز قرار میگیرند دارای حق تقدم بالاتر نسبت به دیگر عملگرها خواهند بود
همچنین در صورتی که عبارت شامل پرانتزهای تو در تو باشد داخلی ترین پرانتز از حق تقدم بالاتری برخوردار خواهد بود
درجدول زیر نماد نوع و درجه تقدم عملگرهای مختلف رائه شده است

عملگر نوع عملگر درجه تقدم
@   not منفرد 1
*  / div  mod  and  shl  sshr ضربی 2
+   –  or  xor جمعی 3
= < > <,> <=  >= in نسبی 4

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا