آموزش پاسکال

تابع ReadKey در پاسکال

تابع ReadKey در پاسکال :

از این تابع برای دریافت کد کلیدی که فشرده است استفاده میشود
شکل

Function ReadKey : Char;

توضیحات : درصورتی که کلیدی روی صفحه کلید فشرده شودکد ان از طریق این تابع دریافت خواهد بود
توجه داشته باشید که حاصل این تابع از نوع کاراکتری است
مثال

uses Crt;
var
 A : Char;
begin
 A: ReadKey;
 If (A = 'H') OR (A = 'h')
 then WrietLn('Hello')
 else WriteLn ('GoodBy');
end.

با اجرای برنامه فوق کامپیوتر منتظر فشرده شدن یکی از کلید ها خواهد شد
درصورتی که کاربر کلید H را بفشارد کلمه Hello و درغیر این صورت کلمه Goodby نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا