آموزش پاسکال

تابع Odd در پاسکال

تابع Odd در پاسکال

تابع Odd در پاسکال : از این تابع برای برسی فرد بودن یک عدد استفاده میشود
شکل

function Odd (X : Longint):Boolean;

توضیحات : پارامتر X باید یک عبارت یا متغییر عددی از نوع longint باشد
حاصل این تابع از نوع Boolean خواهد بود
در صورتی که پارامتر X عددی فرد باشد
تابع Odd دارای حاصل Ture و در غیراین صورت حاصل False خواهد بود
مثال :

Var
 A:Integer;
begin
 ReadLn(A);
 if Odd (A);
 the WriteLn ('Odd')
 else WriteLn ('Even');
end.

برنامه فوق عددی را از کاربر دریافت نموده و سپس فرد بودن آن را مورد برسی قرار میدهد
در صورتی که عدد وارد شده فرد باشد کلمه Odd نمایش داده خواهد شد
و در غیر این صورت کلمه Even نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا