آموزش پاسکال

تابع Copy در پاسکال

تابع Copy در پاسکال

ازا ین تابع برای استخراج یک زیر رشته ازرشته دیگر استفاده میشود
شکل

function Copy (S : string ; Index : Integr ; Conunt : Integer ) : String ;

توضیحات : پارامتر s باید یک ثابت یا متغییر از نوع رشته ای باشد
در حقیقت پارامتر s شامل رشته ای خواهد بود که زیر رشته مورد نظر ان استخراج خواهد شد
پارامتر Index  باید یک عبارت یا عدد از نوع صحیح باشد و برای تعیین محل شروع استخراج زیر رشته به کاربرده میشود
پارامتر Conunt باید یک عبارت یا عدد از نوع صحیح باشد و برای تعیین تعدادکاراکترهایی که استخراج خواهد شد به کار برده میشود
حاصل این تابع از نوع رشته ایی خواهد بود
در حقیقت حاصل این تابع زیر رشته استخراج شده خواهد بود
مثال

Var
 A : String;
begin
 A : = 'Wiki Delphi';
 WriteLn (copy (A,6,8)) ;
end.

با اجرای برنامه فوق کلمه Delhi نمایش داده خواهد شد .

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا