آموزش پاسکال

تابع Concat در پاسکال

تابع Concat در پاسکال

از این تابع برای پیوند دادن یک یا چند رشته به یکدیگر استفاده میشود
شکل

function Concat( s1 [ , s2 , .... , sn ] : string ) : string ;

توضیحات : پارامتر یا پارامترهای این تابع باید از نوع ثابت , متغییر رشته ای و یا کاراکتری باشند
حاصل این تابع از نوع رشته ای خواهد بود
در حقیقت حاصل این تابع رشته ای است که از پیوند رشته یا رشته هایی که به عنوان پارامتر ارسال شده اند به دست می آید
توجه داشته باشید اگر طول رشته حاصل از پیوند داراری طول بیشتر از 255 کاراکتر باشد
پاسکال به صورت خودکار کاراکتر هایی اضافی را حذف خواهد کرد
مثال :

Var
 A,B : String;
begin
 A : = 'Wiki';
 B : = 'Delphi';
 WriteLn (Concat  (A , '  ' ,B)) ;
end.

اجرای برنامه فوق باعث نمایش رشته Wiki Delphi خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا