آموزش پاسکال

تابع Abs در پاسکال

تابع Abs در پاسکال

تابع Abs درپاسکال از این تابع برای دریافت قدر مطلق اعداد استفاده میشود
شکل :

function Abs (X : Integer ): Integer ;
function Abs (X : Real ) : Real;

توضیحات : پارامتر x میتواند یک عبارت یا عدد از نوع صحیح با حقیقی باشد
حاصل این تابع عددی از نوع پارامتر ارسالی خواهد بود

Var
 A : Integer ;
 B : Real ;
begin
 A = -10;
 B = -37.26;
 WriteLn (Abs(A));
 WriteLn (Abs(B):5:2);
end.

اجرای برنامه فوق باعث نمایش اعداد از 10 و 37/26 خواهدشد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا