آموزش پاسکال شی‌گرا

انواع عملگرها در پاسکال شی‌گرا

انواع عملگرها در پاسکال شی‌گرا

با استفاده از عملگرها میتوان مقادیر داده‌ها را مقایسه کرد
محاسبات را انجام داد متغییرها را دستکاری کرد و به طور کلی میتوان داده‌هارا دستکاری کرد
در جدول زیر به تشریح عملگرهای معمول مرود استفاده در پاسکال شی‌گرا پرداخته شده است

عملگر توضیحات نوع مثال
+ جمع ریاضی ;x:=y + z
تفریح ریاضی ;x:=y – z
* ضرب ریاضی ;x:=y * z
/ تقسیم حقیقی ریاضی ;x:=y / 3.14
div تقسیم صحیح ریاضی  ;x:=y  div 10
= : جای گزینی مقداردهی ; x:=10
and  and منطقی منطقی if (x =1) and (y=2) then
or or منطقی منطقی if (x =1) or (y=2) then
= مساوی مقایسه ای  if (x=10) then
<> مخالف مقایسه ای   if (x<>10) then
> کوچک تر مقایسه ای   if (x<10) then
< بزرگ تر مقایسه ای    if (x>10) then
=> کوچک تر یا مساوی مقایسه ای     if (x<=10) then
=< بزرگ تر یا مساوی مقایسه ای if (x>=10) then
^ عملگر اشاره‌گر عملگر اشاره‌گر  ;^MyObject.Data
@ عملگرآدرس منفرد  ;Ptr := @ MyRecord
and and بیتی منفرد  ;x :=x or $02
or or بیتی منفرد ;x= x or $FF
not not بیتی منفرد  ;x:=x and not $02
not not منطقی منفرد  if not Valid then
$ مقادیر مبنای شانزده متفرقه  ;x:=$FF
[] عنصر آرایه متفرقه ;x:=MyArray[5]
. عضویت متفرقه ;x:=Record.Data

در صورتی که با زبان پاسکال آشنا باشید جدول فوق برای شما تازگی نخواهد داشت

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا