آموزش پاسکال

آرایه در پاسکال

آرایه در پاسکال :

یک آرایه متغیری است که یک نوع داده ای را به تعداد مشخصی تکرار میکند
هر نوع داده ای بدون توجه به اینکه توسط برنامه نویس تعریف شده باشد و یا استاندارد باشد
میتواند به آرایه گسترش داده شود و درحقیقت اگر به چند متغیر هم نوع نیاز داشته باشید ( مثلا Ineger ) که به نحوی با یکدیگر در ارتباط باشند بهتر است از آرایه استفاده کنید

شکل کلی تعریف آرایه به صورت زیر است

نام منغیر : Array (حد بالا.. حد پایین)of نوع داده ای ;

برای مثال به تعریف زیر توجه کنید.

var
 A1,A2,A3 : Integer ;

حال به تعریف زیر توجه کنید .

var
 A: Array[1..3]of Ineger;

در صورتی که بخواهید از تعریف دوم برای دسترسی به عناصر مورد نظرتان استفاده نمایید
باید از شکل کلی زیر استفاده کنید.

[شماره عنصر] نام آرایه

برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

var
 A:Array[1..3]of Integer;
begin
 A[1] :=10;
 A[2] :=20;
 A[3] :=30;
 wRITElN(A[1]);
 wRITElN(A[2]);
 wRITElN(A[3]);
 ReadLn;
end.

همان طور که مشاهده میکنید در برنامه فوق با استفاده از شماره عناصر که به آنها اندیس گفته میشود
مقادیری به عناصر آرایه تخصیص داده شده و در نهایت مقادیر عناصر نمایش داده شده اند
برای درک بهتر اهمیت آرایه ها به برنامه زیر توجه کنید

Var
 A : Array[1..10]of Integer;
 B :Byte;
begin
 For B := 1 to 10 do
 A[B]:=B*10;
 for B := 1 to 10 do
 WriteLn(A[B]);

 ReadLn;
end.

با اجرای برنامه فوق آرایه ای که شامل 10 عنصر از نوع Integer است ایجاد می گردد
سپس با استفاده از یک حلقه اندیس ها آرایه مقدار دهی میگردند و درنهایت با استفاده از حلقه دیگری مقادیر عناصر آرایه نمایش داده خواهد میشوند
حال فرض کنید بدون استفاده از آریه چگونه میتوان برنامه فوق را نوشت و به چند دستور نیاز خواهید داشت ؟
با توجه به اینکه در تعریف آرایه میتوان برای تعیین حدود پایین و بالای آن از مقادیر ترتیبی استفاده نمود لذا تعریف زیر نیز معتبر است .

var
 A : Array ['A'..'D'] of Integer;

برای دسترسی به اندیس های آرایه فوق باید نوع مشابه استفاده شود
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

var
 A: Integer['A'..'D'] of Integer;
begin;
 A['A'] := 10 ;
 A['B'] := 20 ;
 A['C'] := 30 ;
 A['D'] := 40 ;
 WriteLn(A['B']);
 ReadLn;
end.
[adinserter block="1"]
4.4/5 - (5 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا