آموزش پاسکال

آرایه های دو بعدی در پاسکال

آرایه های دو بعدی در پاسکال :

با توجه به اینکه درتعریف یک آرایه میتوان از هر نوع داده ای استفاده نمود
لذا میتوان از آریه برای تعیین نوع داده ای استفاده کرد
برای مثال تعریف زیر صحیح است

var
 A: Array[1..3]of Array [1..2] of Integer ;

تعریف فوق باعث ایجاد آرایه سه عنصری میگردد که هر عنصر آن از یک آرایه دو عنصری دیگر تشکیل شده است
در صورتی که بخواهید شکل آریاه فوق را مجسم نمایید میتواند به صورت زیر باشد

3 2 1
[3.1] [2.1] [1.1] 1
[3.2] [2.2] [1.2] 2

به چنین آرایه هایی دو بعدی گفته میشود
برای دسترسی به عناصر آرایه های دو بعدی باید ابتدا شماره عنصر بعد اول و سپس عنصر بعد دوم را قید نمایید
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه های دو بعدی به صورت زیر است

[اندیس دوم] [اندیس بعد اول ] نام آرایه

و یا

[اندیس بعد اول , اندیس بعد دوم ] نام آرایه

همچنین میتوان آرایه های دو بعدی را به روش ساده تری نیز معرفی نمود

; نوع داده ای  of  [حد بالای بعد دوم .. حد پایین بعد دوم و حد بالای یعد اول .. حد پایین اول] Array : نام متغیر

لذا تعاریف زیر با یکدیگر برابر هستند

A : Array [1..3] of Array [1..2] of Integer;
A : Array [1..3,1..2] of Integer;

برای مثال در برنامه زیر از آرایه دو بعدی استفاده شده است

var
 A  :Array [1..3]of Array [1..2]of Integer;
 B : Byte;
begin
 For B : = 1 to 3 do
 begin
   A[B.1]:= B*B;
   A[B.2]:= B+B;
 end;

for B:= 1 to 3 do
begin
 WriteLn(A[B.1]);
 WriteLn(A[B.2]);
end.

ReadLn;
end.

با اجرای برنامه فوق یک آرایه دو بعدی ایجاد مقداردهی و نمایش داده  میشود
شکل زیر میتواند تجسمی از آرایه مورد نظر و مقادیر عناصر آن باشد

3 2 1
9 4 1 1
6 4 2 2

همچنین یک آرایه میتواند شامل بیش از دو بعد باشد
اما معمولا از چنین آرایه هایی استفاده نمیشود

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا