آموزش پاسکال

آرایه‌ای از رکوردها در پاسکال

آرایه‌ای از رکوردها در پاسکال :

با توجه به اینکه درتعریف آرایه میتوان از هر نوع داده ای استفاده نمود
و رکورد نیز یک نوع داده ای است لذا می توانید آرایه‌ای به وجود آوردید که هر عنصر آن یک رکورد باشد
برای مثال فرض کنید که میخواهید اطلاعات 10 دانش اموز را که شامل نام و نام خانوادگی و سن آنهاست دریافت نمایید
برای این منظور میتوانید آرایه‌ای از رکوردها به وجود آورید
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

Type
 Student_Rcord = Record
  Name : String[10];
  Family : String[15];
  Age : Byte;
 end;

var
A: array[1..10] of Student_Record;
B:Byte;
begin
 for B: = 1 to 10 do
 begin
  with A[B] do
  begin
   ReadLn(Nmae);
   ReadLn(Family);
   ReadLn(Age);
   end;
 end; 
end.

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (8 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا